Thursday, December 14, 2006

קמפוס הר הצופים


קמפוס הר הצופים

הר הצופים הוא ההפך המוחלט מסגנון עיר הגנים של גבעת רם. אמנם קיימים מספר בניינים בהתקופה שקדמה ל-67, ביניהם בית דוד וולפסון עם הכיפה. הבניה בקמפוס הר הצופים היא מבוצרת לאחר מלחמת ששת הימים, עקב טראומה טריה. הקמפוס וגדר' כברוטליסטי ומבצר בעל חללים תת קרקעים, שמשמשים כמקלט'
בפורום ציור של פוליחובסקי שמתאר את עצמו מצייר את עצמו מצייר את טקס הפתיחה ב-1925
מפה טופוגרפיתזלמן ליף 1952. יחידה מסוגה בעולם ליצוג ישראל נמצאת בגוש גיאוגרפיה, שבנוי ממאות גליונות של מפות טופוגרפיות 1:100,000, שיוצר את התבליט המדויק ביותר שניתן ליצור
בגוש של גיאוגרפיה בפקולטה של חברה יש ספריה של מפות: ימים א-ה 08:30-13:00
גן בוטניאפרים וחנה ראובני. הגן הראשון מסוגו בארץ ישראל ובמזרח התיכון, שמכיל צמחים שמייצגים את הצמחים מכל הארץ. בגבעת רם גן בוטני שמכיל צמחים מכל העולם. בנם נגה ארובני מקים את נאות קדומים. טוביה קושניר חובב אירוסים מצטרף לגן שבהר הצופים, ואחד מהנופלים של הל"ה, מקבץ אירוסים שלו הועברו לקיבוץ נתיב הל"ה
ארכיאולוגיה – אולי המכון לארכיאולוגיה הטוב בעולם, שחושף תגליות מהחשובות בעולם. בית שאן וחצור – "ראשל לכל הממלכות". אמנון בן טור מחליף את יגאל ידין. ראינו העתק של תבליט בן 2700שנה, שבו מתואר קרב צבא אשורי, בכיבוש העיר לכיש (ב-700 לפנה"ס כולא את חזקיהו בחומות ירושלים "כציפור בכלוב"). שבראש עומד סנחריב מלך אשור (שלא ראינו). ראינו לעומת זאת תיאור צבא קדום: קשתות, חרבות, סוללות לגלגל את עין המצור, "מכבי אש", אבנים, מגנים, ולוחמה פסיכולוגית עם משופדים. מאחר והתיאור של המלחמה חוזר על עצמו ניתן להפיק כי המלחמה נמשכה זמן מה. בנוסף למלחמה ראינו תיאור נוף: ענבי טלי, תאנה, ודקלי תמר

No comments: